در حال بارگذاری ...
پنج‌شنبه 6 آبان 1400

فهرست خدمات اداره امور دانشجویی

    ردیف         عنوان (شرح خدمت) نوع نحوه انجام کار
1 پرداخت وام دانشجویی حضوری مراجعه به اداره اموردانشحویی و تکمیل فرم های درخواست وام طبق زمانبندی اعلام شده در ابتدای ترم
2 ارائه خوابگاه حضوری مراجعه و ثبت نام خوابگاه دانشگاه و یا خودگردان طبق زمانبندی اعلام شده
3 صدور گواهی اشتغال به تحصیل غیرحضوری درخواست گواهی از طریق سایت دانشکده و مراجعه جهت دریافت گواهی

 

نظرات کاربران