در حال بارگذاری ...
پنج‌شنبه 6 آبان 1400

اطلاعیه انتخاب دانشجوی نمونه

خلاصه آیین نامه دومین جشنواره انتخاب دانشجوی نمونه فنی ومهارتی دانشگاه فنی وحرفه ای

هدف:

شناسایی ومعرفی الگوی مناسب دانشجویی وافزایش مراتب معنوی وتشویق دانشجویان درپایبندی به هویت ملی وگسترش اصول وارزشهای اسلامی واخلاق حرفه ای باهدف افزایش تحرک،نوآوری وشادابی اجتماعی وشناسایی استعدادهای برترعلمی ومهارتی،کارآفرینی وفرهنگی دربین  دانشجویان دانشگاه فنی وحرفه ای

تعریف دانشجوی نمونه: فردی است که به لحاظ ویژگیهای برترعلمی،مهارتی،کارآفرینی،فرهنگی واجتماعی بارعایت شئون دانشجویی سرآمددانشجویان باشد

حوزه فعالیت دانشجوی نمونه:

1-ویژگیهای علمی:شامل فعالیتهای آموزشی وپژوهشی

2- ویژگیهای مهارتی،کارآفرینی:شامل مهارت آموزی وفعالیتهای کارآفرینی می باشد

3- ویژگیهای فرهنگی :شامل فعالیتهای ایثارگری،قرآنی،اجتماعی،سیاسی،ورزشی-هنری وادبی

4-شئون دانشجویی،شامل رعایت ضوابط ومقررات،رفتار،اخلاق،مسئولیت پذیری واعتقادات دینی ومذهبی

شرایط شرکت کنندگان:

1-حداقل معدل دراین رقابت برای دوره کاردانی17وکارشناسی پیوسته وناپیوسته 16می باشد

2-حداقل گذراندن دونیمسال برای دوره کاردانی وکارشناسی پیوسته وناپیوسته

3-کسب حداقل امتیاز دربخش های آموزشی ،پژوهشی،علمی مهارتی،کارآفرینی،فرهنگی،اجتماعی وشئون دانشجویی

4-نداشتن سوابق مجکومیت انضباطی

 

 

نظرات کاربران