در حال بارگذاری ...
پنج‌شنبه 6 آذر 1399
  • پشتیبانی بنیاد ملی نخبگان از دانشجویان صاحب استعداد برتر نو ورود

    بنیاد ملی نخبگان بر اساس آییننامه «پشتیبانی از فعالیتهای علمی و فرهنگی دانشجویان مستعد تحصیلی کشور، تسهیلات ویژهای از قبیل رتبة دانشجویی، اعتبار آموزشیاری، اعتبار همکاریهای علمی- اجرایی/ فنیاری، اعتبار توانمندی آموزشی، اعتبار توانمندی کارآفرینی ، اعتبار ارتباطات علمی و ... را به دانشجویان مستعد دانشگاهها و پژوهشگاههای کشور اعطا میکند.

     

    شرایط بهره مندی در پیوست

    نظرات کاربران